REGULAMIN

 1. Słownik pojęć:
  1. PracaWita.pl – serwis internetowy umożliwiający kontakt i wymianę danych pomiędzy osobami poszukującymi pracy i pracowników;
  2. Portal – portal ogłoszeniowy zarejestrowany pod adresem URL: http://www.pracawita.pl, oraz każdym innym, którym PracaWita.pl go zastąpi;
  3. Ogłoszenie – informacja tekstowa i graficzna, zamieszczana za pośrednictwem internetu przez Pracodawcę, mająca na celu umożliwienie kontaktu z nim osobom poszukującym pracy;
  4. CV – informacja tekstowa oraz graficzna zamieszczana za pośrednictwem internetu przez Kandydata, mająca na celu umożliwienie kontaktu z nim osobom poszukującym pracowników;
  5. Pracodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez PracaWita.pl w zakresie zamieszczania Ogłoszeń oraz wyszukiwania pracowników;
  6. Kandydat – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez PracaWita.pl w zakresie zamieszczania CV oraz poszukiwania pracy;
  7. Użytkownik – słowo używane w punktach Regulaminu odnoszących się zarówno do Pracodawcy jak i Kandydata.
  8. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Portalu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi; posiada unikalną nazwę (login) i hasło.
 2. Zasady ogólne:
  1. Zakładanie Kont, przeglądanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń i CV przez Użytkowników na Portalu jest całkowicie BEZPŁATNE.
  2. Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia (mająca ukończone 18 lat).
  3. Zakładanie Kont oraz zamieszczanie Ogłoszeń/CV ma na celu jedynie wymianę informacji pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem. Zabronione są wszelkie inne działania, zwłaszcza publikacja treści niezgodnych z formułą Portalu, spamming oraz wykorzystywanie stron Portalu w sposób sprzeczny z zasadami prawa i postanowieniami Regulaminu.
  4. W przypadku wykrycia takich działań, PracaWita.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta, z którego były podejmowane działania opisane w punkcie 3 zasad ogólnych.
 3. Zakładanie kont:
  1. Zakładanie Konta odbywa się w oparciu o Regulamin.
  2. Założenie Konta możliwe jest jedynie po wypełnieniu obowiązkowych punktów formularza rejestracyjnego.
  3. Podanie danych do wypełnienia formularza rejestracyjnego jest dobrowolne.
  4. W momencie rejestracji poprzez naciśniecie przycisku „REJESTRUJ MNIE” Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. oraz stwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
  5. Naciskając przycisk „REJESTRUJ MNIE” Użytkownik potwierdza również zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji po każdej zmianie.
  6. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane będą do procesu rekrutacji oraz w celach świadczenia usług przez PracaWita.pl.
  7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz zmian swoich danych osobowych poprzez strony Portalu.
  8. PracaWita.pl zapewnia, że dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników Kont.
  9. Odpowiedzialność za sposób wykorzystywania i treść Kont w Portalu ponosi Użytkownik.
  10. Konta nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz naruszających dobra osobiste osób trzecich.
  11. Zabrania się udostępniania swojego Konta, loginu oraz hasła osobom trzecim.
  12. Każdy użytkownik może posiadać jedno konto.
  13. Użytkowanie Konta nie jest ograniczone czasowo, Użytkownik może korzystać z Konta do momentu jego usunięcia.
  14. PracaWita.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bez podawania przyczyn.
  15. Korespondencja z Użytkownikiem dotycząca Konta odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu mailowego oraz za jego uaktualnianie.
 4. Zamieszczanie Ogłoszeń/CV:
  1. Zamieszczanie Ogłoszeń i CV odbywa się w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu.
  2. Zamieszczanie Ogłoszeń i CV jest możliwe tylko po wypełnieniu obowiązkowych punktów formularzy.
  3. Zamieszczanie Ogłoszeń i CV nie jest ograniczone czasowo, Ogłoszenia i CV zamieszczane są do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
  4. Zamieszczając Ogłoszenie/CV Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego treści osobom korzystającym z Portalu oraz PracaWita.pl.
  5. Nadając ogłoszenie, w polu "stanowisko" Użytkownik musi umieścić jak najbardziej sprecyzowaną nazwę stanowiska. Niedopuszczalne są wpisy typu "Praca prosta, wysokie zarobki 7.000 PLN" itp bez podania nazwy stanowiska. Nazwa stanowiska powinna sugerować charakter przyszłej pracy. Ogłoszenia bez prawidłowo wypełnionego pola nie będą widoczne dla Użytkowników portalu. Przy bardzo nietypowych stanowiskach, które trudno jest określić krótką nazwą należy dodatkowo opisać w polu "opis stanowiska".
  6. Niedopuszczalne jest nadawanie ogłoszeń, w których poszczególne człony ogłoszenia, np. "opis stanowiska", "oferujemy", "wymagania", ... umieszczane są w polach innych niż do tego przeznaczone. Ogłoszenia takie nie będą widoczne dla Użytkowników.
  7. Kandydat może wybrać opcję „ukryj CV”, dzięki której jego CV nie będzie widoczne na stronach portalu, z zachowaniem możliwości aplikacji do wybranych przez siebie Pracodawców.
  8. Zamieszczając CV Kandydat wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pracodawców w zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji.
  9. Użytkownik odpowiedzialny jest za samodzielne udostępnianie swojego Ogłoszenia/CV osobom trzecim. PracaWita.pl udostępnia jedynie możliwość stworzenia i przechowywania na stronach Portalu Ogłoszeń/CV.
  10. PracaWita.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń i CV, odpowiedzialnością tą obciążeni są tylko i wyłącznie Użytkownicy.
  11. Treści Ogłoszeń i CV muszą być zgodne z prawem i nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz norm społecznych i obyczajowych.
  12. PracaWita.pl ma prawo usunięcia Ogłoszeń i CV naruszających którykolwiek z punktów Regulaminu.
  13. PracaWita.pl może także odmówić zamieszczenia Ogłoszeń i CV niezgodnych z charakterem Portalu.
  14. PracaWita.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w publikowaniu lub brak publikacji Ogłoszenia/CV, jeśli wynikło to z przyczyn niezależnych od PracaWita.pl.
  15. Nie wolno powielać jednego Ogłoszenia/CV, Ogłoszenia/CV takie będą usuwane przez PracaWita.pl.
  16. PracaWita.pl zatrzega sobie możliwość usunięcia Ogłoszeń i CV bez podawania przyczyn.
  17. Korespondencja z Użytkownikiem dotycząca Ogłoszeń/CV odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu mailowego oraz za jego uaktualnianie.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. PracaWita.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, niezbędnych dla celów sprawnego działania portalu, jednocześnie zapewniając, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez PracaWita.pl będą rozstrzygane za pośrednictwem sądu właściwego ze względu na siedzibę PracaWita.pl.
  4. Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej info@pracawita.pl. Odpowiedź na reklamacje wysłana będzie w ciągu 14 dni na podany w formularzu adres mailowy Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za podanie poprawnego adresu mailowego Użytkownika.
  5. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści umieszczonych w Portalu, w całości i we fragmentach, jest zabronione bez pisemnej zgody PracaWita.pl.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2009 roku.
  7. PracaWita.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.
  8. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy pozostaną zawiadomieni za pośrednictwem stron Portalu.
  9. W przypadku zmiany Regulaminu, aby móc zalogować się na swoje konto na stronach Portalu, niezbędne jest zaakceptowanie zmian Regulaminu, brak takiej akceptacji skutkuje zamknięciem konta przez PracaWita.pl.
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita