Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

­Czy wynagrodzenia wzrosną w 2014 roku?

Rok 2013 już za nami, więc instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej prezentują podsumowania i prognozy na przyszłość. O ile według nich wzrosły płace w 2013 roku? Czy nowy 2014 rok przyniesie podwyżki wynagrodzeń?

Podsumowanie roku 2013

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w 2013 roku przedstawione przez różne instytucje są do siebie dość zbliżone. Na najwyższy wzrost płac wskazuje Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według tych dwóch instytucji, zarobki Polaków w 2013 roku wzrosły odpowiednio o 3,2% i 3,1%. Na nieco niższy, bo 2,6%, wzrost wskazuje Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem (WSI). Według Komisji Europejskiej (KE) płace nominalne w Polsce w 2013 roku wzrosły o 2,5%, natomiast według Ministerstwa Finansów (MF) – o 2,4%.

Na wykresie 2. przedstawiono prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń realnych w 2013 roku. Na najwyższe podwyżki płac Polaków wskazuje IBnGR. Według Instytutu wysokość zarobków w 2013 roku finalnie zwiększy się o 2,2%. MF i KE zakładają, że nasze płace wzrosną odpowiednio o: 1,6% lub 1,5%. Na najniższą – 1,2% – zmianę płac wskazuje WSI.

 

Prognozy z 2012 vs. prognozy z 2013

W tabeli 1. zestawiono z sobą prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń opracowane przez instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej w 2012 i w 2013 roku. Predykcje te dotyczą zmian wysokości płac w 2013 roku.

Najwyższe różnice w zaprezentowanych prognozach zaobserwowano w predykcjach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Tworząc ekstrapolację opublikowaną w czwartym kwartale 2012 roku MF wykazało się dużym optymizmem. Założyło, że płace nominalne Polaków w 2013 roku wzrosną o 4,6%. Prognozy przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok są zdecydowanie niższe. Zgodnie z nimi nasze płace w 2013 roku wzrosły o 2,4%, czyli o 2,2 p.p. mniej niż zakładano w 2012 roku.

Najmniejszą rozbieżność odnotowano w predykcjach OECD i NBP. Wynosiła ona odpowiednio: 0,6 p.p. i 0,8 p.p. W aktualnych prognozach instytucje te wskazują, że w 2013 roku płace Polaków wzrosną o 3,1-3,2%.

Tabela 1. Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2013 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza na 2013 rok opublikowana w 2012 roku

prognoza na 2013 rok opublikowana w 2013 roku

Ministerstwo Finansów – MF

4,6

2,4

Narodowy Bank Polski – NBP

4,0

3,2

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD

3,7

3,1

Komisja Europejska – KE

3,5

2,5

Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem – WSI

b.d.

2,6

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie MF, NBP, OECD, KE i WSI

Prognozy dotyczące zmian wynagrodzeń realnych prezentowane w 2012 i 2013 roku również się od siebie różnią. Ministerstwo Finansów w 2012 roku założyło, że płace Polaków wzrosną w 2013 roku o 1,9%. W predykcji opublikowanej w 2013 roku instytucja ta przewiduje, że wzrost ten będzie o 0,3 p.p. niższy.

Optymistyczniej niż w 2012 roku na nasze wynagrodzenia patrzy IBnGR i KE. Instytucje te zakładały, że nasze płace w 2013 roku wzrosną odpowiednio o 0,9% lub 0,8%. W prognozach opublikowanych w 2013 roku informują, że zgodnie z ich obliczeniami wynagrodzenia realne wzrosną według IBnGR o 2,2%, natomiast według KE o 1,5%. Predykcje dotyczące zwiększenia się siły nabywczej płac Polaków instytucje te zwiększyły o 1,3 p.p. (IBnGR) i 0,7 p.p. (KE).

Tabela 2. Prognozy wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2013 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza na 2013 rok opublikowana w 2012 roku

prognoza na 2013 rok opublikowana w 2013 roku

Ministerstwo Finansów – MF

1,9

1,6

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR

0,9

2,2

Komisja Europejska – KE

0,8

1,5

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie MF, IBnGR, KE

 

Prognozy na 2014 rok

Prognozy prezentowane przez różne instytucje dotyczące nominalnego wzrostu wynagrodzenia Polaków w 2014 roku są do siebie dosyć zbliżone. Na najwyższe podwyżki płac wskazuje Narodowy Bank Polski. W raporcie o inflacji z listopada 2013 roku instytucja ta przewiduje, że zarobki Polaków w 2014 roku zwiększą się o 3,9%. Na nieco niższy wzrost wskazuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Podaje ona, że Polaków czekają podwyżki wynoszące 3,7%. Ministerstwo Finansów zakłada 3,5% wzrost wynagrodzeń, natomiast Komisja Europejska – 3,1%.

Tabela 3. Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2014 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza na 2014 rok

Ministerstwo Finansów – MF

3,5

Narodowy Bank Polski – NBP

3,9

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD

3,7

Komisja Europejska – KE

3,1

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie MF, NBP, OECD i KE

Na schemacie 1. przedstawiono prognozy analityków ankietowanych przez NBP. Według nich mediana wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku wyniesie 3,5%. Najbardziej pesymistyczne predykcje zakładają, że podwyżki płac nie przekroczą 2,5%, natomiast, te najbardziej optymistyczne, że wynagrodzenia Polaków wzrosną o 4,1%.

 

 

O ile wzrosną wynagrodzenia realne? Największym optymizmem wykazuje się Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Według jego analityków płace realne Polaków wzrosną o 2,6%. Natomiast Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska wskazują, że wynagrodzenia realne zwiększą się o 1,0-1,1%.

Tabela 4. Prognozy wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2014 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza na 2014 rok

Ministerstwo Finansów – MF

1,1

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR

2,6

Komisja Europejska – KE

1,0

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie MF, IBnGR, i KE

Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 planowane podwyżki w okresie maj 2013 – kwiecień 2014 wyniosą średnio 3,7%. Pamiętać należy, że dane te dotyczą przedsiębiorstw biorących udział w badaniu i zakładających zwiększenie wynagrodzeń. Najwyższe podwyżki otrzymają pracownicy fizyczni i specjaliści. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 4,0%. O 0,2 p.p. mniej wzrosną wynagrodzenia pracowników wsparcie i kadry zarządzającej. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 najniższe podwyżki otrzymają osoby zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa oraz władze firmy. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 3,0%. Należy zaznaczyć, że aż 32% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, w ogóle nie planowała wprowadzać jakichkolwiek podwyżek płac we wskazanym okresie.

 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Sylwia Rębisz - Sedlak & Sedlak
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita