Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

Zmiany w prawie pracy w roku 2011

Wraz z rokiem 2011 weszły w życie istotne zmiany dotyczące prawa pracy. Pierwszą z nich i najbardziej rzucającą się w oczy jest przywrócenie wolnego w Święto Trzech Króli. Święto to było dniem wolnym od pracy do roku 1960, kiedy wolne zostało zlikwidowane. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowano kilkakrotnie próby przywrócenia tego dnia jako wolnego od pracy, ale udało się to dopiero w tym roku. Wraz z tą „marchewką” dostaliśmy także „kij”, a jest nim utrata możliwości odbierania wolnego dnia za każde święto przypadające w sobotę. Co prawda wyliczenia wskazują, że na przestrzeni najbliższych 10 lat ilość wolnych i pracujących dni nadal pozostanie mniej więcej taka sama – za Święto Trzech Króli zyskamy 9 dni wolnego, a za niemożność odbierania wolnego za święta sobotnie stracimy dziesięć, ale niektórzy woleliby zachować dodatkowe wolne dni w trakcie roku, a nie w styczniu, kiedy i tak jest sporo wolnego ( wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok). Nie jest jeszcze jednak przesądzone, że nowe wolne się utrzyma, bowiem 19.01.11 PKPP Lewiatan złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 24 września 2010 r. Czyli jeśli TK orzeknie, że ustawa nie jest zgodna z konstytucją, 6 stycznia ponownie będzie dniem pracującym.

Kolejną zmianą jest nowy sposób zatrudniania niepełnosprawnych. Zwiększona została dopłata do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego w stopniu znacznym, obniżone zaś dopłaty do zatrudnionych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim. Ustalone zostały nowe kwoty dofinansowania, odpowiednio na poziomie 180%, 100% i 40% najniższego wynagrodzenia. Przed nowelą dopłaty te wynosiły 160%, 140% i 60% tegoż wynagrodzenia. Został wydłużony także czas pracy dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. O ile lekarz nie postanowi inaczej, będą oni pracowali osiem godzin, a nie siedem, jak dotychczas. Dla niepełnosprawnych w znacznym i umiarkowanym stopniu w dalszym ciągu obowiązywał będzie skrócony czas pracy. Zaostrzono także kryteria dla firm starających się o status pracy chronionej. Aby go uzyskać, firma będzie musiała zatrudnić minimum 50% załogi z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym przynajmniej 20% w stopniu znacznym. Dotychczas wymogi te były na poziomie 40% i 10%. Zmieni się też sytuacja osób niepełnosprawnych zatrudnianych przez zwykłe firmy, zmniejszy się bowiem kwota, którą pracodawca może odpisać na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie te zmiany mają przynieść PFRON ponad 1 mld oszczędności.

Zmiany odczują także pracownicy, którzy przekroczyli 50-ty rok życia. Dotychczas byli oni poszkodowani w przypadku pobytu w szpitalu, ponieważ pracodawca wypłacał im 80 % zasiłku jedynie do 14 dnia choroby, powyżej płacił ZUS – ale tylko 70 % wynagrodzenia. Po nowelizacji ustawy będą dostawali tyle samo co pozostali pracownicy, czyli 80 % pensji za czas pobytu w szpitalu do 33 dnia włącznie. Powyżej tego okresu otrzymają zasiłek w wys. 70 % podstawy świadczenia. Zmiany tej nie odczują pracodawcy, ponieważ będzie finansowana z budżetu państwa.
Zmienia się także sytuacja ojców, którzy adoptowali dziecko. Dotychczas mogli oni korzystać z urlopów ojcowskich, ale jedynie do czasu, gdy dziecko ukończyło 1 rok. Zważywszy na długie procedury adopcyjne, w znacznej części przypadków było to więc uniemożliwione. Od 2011 roku ojcowie dzieci adopcyjnych mogą otrzymać urlop ojcowski w czasie od uprawomocnienia się orzeczenia o adopcji do momentu ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym nawet do 10 roku życia. Na rok 2011 obowiązuje 1 tydzień urlopu ojcowskiego.

Od stycznia zmieniają się także przepisy dotyczące statystycznej karty wypadku, zarówno jeśli chodzi o formę jej składania, jak i sam formularz. Jedyną dopuszczalną drogą składania będzie forma elektroniczna, z wyłączeniem firm zatrudniających do 5 osób. Na samej karcie pojawią się nowe pola, takie jak: miejscowość, rodzaj działalności wg PKD oraz forma własności.

Od 01 stycznia obowiązuje też ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dotyczy osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli m. in. umowę zlecenie, o dzieło, kontrakt ,itp. Ustawa zakazuje dyskryminacji tychże osób w podobny sposób jak Kodeks Pracy w odniesieniu do pracowników etatowych. Dotychczas ci pracownicy takiej ochrony byli pozbawieni.

Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia zmienią się od początku lutego przepisy dotyczące szkoleń bezrobotnych. Zwiększy się grupa osób uprawnionych do pobierania szkoleń. Będą mogli z nich korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli będą zmuszone ją zawiesić, ale nie będą mogli starać się o dofinansowanie dostępne dla pozostałych bezrobotnych. Także kobiety w ciąży i w czasie połogu zachowają status osoby bezrobotnej. Wcześniej mógł on być im odebrany ze względu na niezdolność do pracy trwającą powyżej 90 dni. Każdy bezrobotny będzie mógł korzystać z większej liczby szkoleń niż jedno, pod warunkiem, że przyczynią się one do znalezienia dla niego pracy.

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita