Aktualności

2009-09-23
Coraz mniej pracy dla absolwentów
Ciągle rośnie bezrobocie wśród młodzieży i absolwentów szkół wyższych (Rzeczpospolita) i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało to się zmienić. Liczba bezrobotnych do lat 25 zwiększyła się w w ciągu ostatniego roku o ok. 100 tys. ...
Ciągle rośnie bezrobocie wśród młodzieży i absolwentów szkół wyższych (Rzeczpospolita) i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało to się zmienić. Liczba bezrobotnych do lat 25 zwiększyła się w w ciągu ostatniego roku o ok. 100 tys. osób. Na szczęście większość z nich nie pozostaje długo zarejestrowana w urzędzie, średnio do pół roku, ale może to się zmienić, zważywszy na ogólną tendencję do zwiększania się liczby bezrobotnych. Eksperci są zgodni, że wszystko w tej chwili zależy od rozwoju sytuacji na rynkach gospodarczych, ale nawet jeśli sytuacja ta zacznie zmierzać ku lepszemu, to absolwenci zwykle są na ostatnim miejscu w grupie ludzi, którzy tę poprawę odczują. W tej chwili największe szanse na staże oraz pracę mają ci, którzy już w trakcie studiów pracowali, odbywali praktyki i staże oraz mogą pochwalić się dodatkowymi umiejętnościami i znajomością języków. W czasach sprzed kryzysu tacy studenci mogli znaleźć lepszą pracę niż pozostali, w obecnej sytuacji powinni się cieszyć, jeśli dostaną pracę w ogóle.
Szacunkowe prognozy mówią o okresie od roku do dwóch, a nawet trzech lat, zanim sytuacja poprawi się na tyle, aby młodzi ludzie nie mieli większych problemów z podjęciem pracy. Państwo musi podjąć zintensyfikowane działania w kierunku umożliwienia lepszego startu w życie młodzieży, nie może ograniczyć się do biernego czekania na ogólną poprawę sytuacji w gospodarce. Inaczej może powtórzyć się sytuacja sprzed kilku lat: gdy kryzys gospodarczy na świecie i w Europie zacznie mijać, młodzi ludzie znów staną przed dylematem: wyjechać za granicę, czy pozostać w Polsce. I może się niestety zdarzyć, że wielu z nich wyjedzie.

>> Rozwiń treść

2009-09-23
Długie umowy na czas określony dla urzędników i nauczycieli
Szpitale i szkoły publiczne oraz urzędy mogą nadal podpisywać umowy o pracę na czas określony na okresy dłuższe niż 2 lata, ponieważ nie obowiązuje ich ustawa o o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego, która weszła w życie 22.08.2009 r. Ustawa ta ...
Szpitale i szkoły publiczne oraz urzędy mogą nadal podpisywać umowy o pracę na czas określony na okresy dłuższe niż 2 lata, ponieważ nie obowiązuje ich ustawa o o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego, która weszła w życie 22.08.2009 r. Ustawa ta ograniczyła czas, na jaki może zostać zawarta umowa na czas określony do maksymalnie dwóch lat, ale tyko dla pracowników przedsiębiorstw, pracownicy szpitali, szkół oraz urzędnicy są wyjątkiem od tej ustawy. Nie dotyczy ona też pracowników tymczasowych, umów o zastępstwo czy umów zawartych na czas wykonania konkretnej pracy . Ponieważ ustawa obowiązywała będzie do końca roku 2011, dotyczy tylko umów zawartych po 01.07.2008 r i kończących się do 31.12.2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmianę w Kodeksie Pracy, mającą na celu ograniczyć łączny czas umów zawieranych z pracownikiem na czas określony do 24 miesięcy, niezależnie od ich ilości.

>> Rozwiń treść

2009-09-23
Łatwiejsze życie petenta
Od stycznia 2011 r ma ruszyć rządowy program informatyzowania urzędów (jak donosi Gazeta Wyborcza). Zgodnie z nowymi przepisami, każda instytucja publiczna, która ma możliwość uzyskania naszych danych poprzez internet, nie ma prawa żądać ponownego podawania tych danych. W 2011 roku ...
Od stycznia 2011 r ma ruszyć rządowy program informatyzowania urzędów (jak donosi Gazeta Wyborcza). Zgodnie z nowymi przepisami, każda instytucja publiczna, która ma możliwość uzyskania naszych danych poprzez internet, nie ma prawa żądać ponownego podawania tych danych. W 2011 roku ma powstać też centralna baza danych, w której po podaniu numeru PESEL będziemy mieli dostęp do informacji nas dotyczących i możliwość załatwienia spraw urzędowych. Na początek ilość spraw możliwych do załatwienia za pomocą internetu będzie ograniczona do ok. stu i ma wzrastać sukcesywnie. Od 2011 roku będą też wprowadzone nowe dowody osobiste zawierające podpis elektroniczny.

>> Rozwiń treść

2009-09-23
Lekarze szybciej będą mogli pracować w zawodzie
Rada ministrów otrzymała nowe założenia nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Założenia te przewidują likwidację stażu podyplomowego (obecnie wynagrodzenia stażystów są pokrywane przez budżet państwa) oraz wprowadzenie modułów systemu specjalizacji z jednoczesną likwidacją ich podziału na podstawowe i ...
Rada ministrów otrzymała nowe założenia nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Założenia te przewidują likwidację stażu podyplomowego (obecnie wynagrodzenia stażystów są pokrywane przez budżet państwa) oraz wprowadzenie modułów systemu specjalizacji z jednoczesną likwidacją ich podziału na podstawowe i szczegółowe. Obecnie, aby lekarz mógł podjąć specjalizację szczegółową, musi posiadać tytuł specjalisty w odpowiedniej specjalizacji podstawowej. W nowelizacji system ten ulega zmianie: lekarz, który posiada już prawo wykonywania zawodu, mógłby rozpocząć dowolną specjalizację (obecnie zaliczaną do podstawowych lub szczegółowych), co pozwoliłoby na skrócenie czasu specjalizacji do 5-6 lat. Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny ma się składać z dwóch modułów: podstawowego i specjalistycznego, niektóre specjalizacje mają pozostać jednomodułowe. Moduł podstawowy zawierał będzie wiedzę ogólną, specjalistyczny zaś – szczegółową dla danej specjalizacji. Nowelizacja przewiduje też zmianę zasad przeprowadzana egzaminów dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarza.

>> Rozwiń treść

2009-09-23
Czy będziemy pracować dłużej?
Jak podaje PAP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje na projektem stopniowego wydłużania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Obecnie w Polsce obowiązuje system przewidujący, że na emeryturę można odejść po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Niektóre ...
Jak podaje PAP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje na projektem stopniowego wydłużania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Obecnie w Polsce obowiązuje system przewidujący, że na emeryturę można odejść po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Niektóre grupy zawodowe, pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, są uprawnione do przejścia na emeryturę o 5 lat wcześniej, zaś nauczyciele, piloci, policjanci czy żołnierze jeszcze wcześniej. Wg planów ministerstwa, w przyszłości obowiązywałby o wiele dłuższy wiek emerytalny, mówi się tu o granicy 65, 67, a nawet 70 lat. Pomysł wydłużenia wieku emerytalnego popierany jest przez pracodawców oraz ekspertów, którzy już od dawna alarmowali, że wobec ciągle starzejącego się społeczeństwa, przyszłe pokolenie nie będzie w stanie zapracować na nasze emerytury i staniemy przed wyborem: albo drastycznie obniżyć emerytury, albo równie drastycznie podwyższyć składki. Przeciwni zaś są przedstawiciele związków zawodowych.

>> Rozwiń treść

2009-09-17
Rząd przyjął ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
Dnia 22.08.2009 weszła w życie ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego (Dz. U. nr 125, poz. 1035). Celem ustawy jest niesienie pomocy zarówno pracownikom jak i pracodawcom dotkniętym kryzysem gospodarczym. W ustawie zapisano przede wszystkim zmiany dotyczące organizacji czasu ...
Dnia 22.08.2009 weszła w życie ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego (Dz. U. nr 125, poz. 1035). Celem ustawy jest niesienie pomocy zarówno pracownikom jak i pracodawcom dotkniętym kryzysem gospodarczym.
W ustawie zapisano przede wszystkim zmiany dotyczące organizacji czasu pracy oraz szczególne zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Ze zmian tych skorzystać mogą wszyscy pracodawcy, nie tylko ci dotknięci kryzysem.
Na podstawie ustawy przedsiębiorcy, którzy spełniają postanowienia ustawy, będą mogli liczyć na dopłaty do wynagrodzeń pracowników na czas przestoju, obniżenia wymiaru czasu pracy, a także dofinansowanie na opłacenie składek pracowników na ubezpieczenie społeczne (w części płatnej przez pracodawcę, płatne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawcy będą mogli starać się również o dofinansowanie kosztów szkoleń bądź studiów podyplomowych, ale tu warunkiem będzie utworzenie funduszu szkoleniowego.
Nowa ustawa umożliwia wszystkim przedsiębiorcom wydłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy. Pracodawcy mogą wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, przewidujący różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz zatrudnić pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony maksymalnie do 24 miesięcy.
Pracownik, który wyrazi zgodę na objęcie go przestojem ekonomicznym ma prawo do świadczenia lub stypendium czy wynagrodzenia - maksymalnie przez 6 miesięcy. Łącznie dofinansowanie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

>> Rozwiń treść

2009-09-17
1,5 mld złotych przeznaczone na pomoc dla przedsiębiorców
Tyle przeznacza rząd na pomoc dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Udzielenie pomocy możliwe jest w oparciu o ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Ustawa obowiązywała ...
Tyle przeznacza rząd na pomoc dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Udzielenie pomocy możliwe jest w oparciu o ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Ustawa obowiązywała będzie do końca roku 2011.
Pieniądze przeznaczone na pomoc pochodziły będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zapisy zawarte w ustawie zostały pozytywnie zaopiniowane 17 sierpnia 2009 r. przez Komisję Europejską, tzn. uznane zostały za zgodne ze wspólnym rynkiem.
Nad prawidłowością zapisów ustawy czuwać będzie zespól ludzi składający się z przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz reprezentantów partnerów społecznych.

>> Rozwiń treść

2009-09-17
Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2009 roku
Według informacji podanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w miesiącu sierpniu 2009 r. wyniosła 10,8%, czyli nie uległa zmianie w porównaniu do lipca br. Oznacza to, że w skali roku bezrobocie wzrosło, jak dotąd, o 1,9 pkt ...
Według informacji podanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w miesiącu sierpniu 2009 r. wyniosła 10,8%, czyli nie uległa zmianie w porównaniu do lipca br. Oznacza to, że w skali roku bezrobocie wzrosło, jak dotąd, o 1,9 pkt procentowego. Prognozy wzrostu bezrobocia do końca bieżącego roku mówią o około 12,5%. Najwyższa stopa bezrobocia jest w woj. warmińsko-mazurskim: 18,1%., zaś najniższa – w Wielkopolsce: tylko 8%.
W sierpniu w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 1690,1 tys. osób, czyli w porównaniu do lipca br liczba bezrobotnych wzrosła o 14,0 tys. (0,8%). Natomiast firmy zgłosiły w ciągu ostatniego miesiąca 78,9 tys. ofert pracy, czyli nieco więcej niż w lipcu (78,2 tys.). W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 18,5 tys. osób (o 1,3 %), a ofert pracy zgłoszono 98,8 tys.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita